Nhân sự

  • Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ cao cấp Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ cao cấp

    Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích