Tập trung triển khai các nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực (*)

Chính trị | 07:12 Thứ Năm ngày 07/12/2017
(Trích phát biểu bế mạc kỳ họp của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC)

(HNM) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

(…) Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018 với 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các quy trình, các lĩnh vực, bảo đảm triển khai, vận hành tốt và nâng cao tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, với sự tham gia trực tiếp của đông đảo người dân. Thực hiện tốt việc phân cấp cho cơ sở, gắn với việc bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường ổn định, bình yên cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành cho thôi làm đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Độ do chuyển công tác; miễn nhiệm một Ủy viên UBND thành phố do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung bốn Ủy viên UBND thành phố. Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã dành một ngày chất vấn và ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ có một nghị quyết chuyên đề riêng về vấn đề chất vấn.

Với sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao, HĐND thành phố đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của luật. Những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn UBND thành phố và các sở, ngành liên quan. HĐND thành phố chọn hai nhóm vấn đề để chất vấn, đó là: Nhóm vấn đề về quản lý đô thị và nhóm vấn đề về kinh tế. Với phương châm theo đến cùng sự việc, phiên chất vấn đã thu hút được nhiều đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận tại hội trường; khẳng định hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát và sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp. Qua chất vấn đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để UBND thành phố, các sở, ngành tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung, theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri Thủ đô.

Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Ngay sau kỳ họp này, trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND và các tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.
(*) Đầu đề do Báo Hànộimới đặt.
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo