"Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị"

Chính trị | 06:49 Thứ Năm ngày 17/05/2018
(HNM) - Đó là chủ đề hội thảo khoa học diễn ra ngày 16-5, tại Hà Nội, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ tầm quan trọng, nội dung của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó khẳng định, xây dựng Đảng về đạo đức là gốc rễ cho sự vững bền của Đảng; góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường nền tảng sức mạnh của Đảng để đấu tranh chống nguy cơ suy thoái của một đảng cầm quyền; là điều kiện để củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Các đại biểu cũng cho rằng, một trong những giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là vận dụng tốt những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức, coi đó là cơ sở phương pháp luận trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 
Mai Hữu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo