Thực chất hơn, bền vững hơn!

Luận Bàn & Hành Động | 06:48 Thứ Ba ngày 13/03/2018
(HNM) - Ngày 12-1-1998, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị 27-CT/TƯ (Chỉ thị 27) về việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”. Sau 20 năm đưa Chỉ thị 27 vào cuộc sống, với sự triển khai đồng bộ, kiên trì của các cấp, ngành và địa phương, việc xây dựng đời sống văn hóa nói chung, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chỉ thị 27 như tiếp thêm sức mạnh cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và góp phần quan trọng thực hiện chiến lược “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn những hình ảnh phản cảm trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở nhiều địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 27 ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Thậm chí, còn những đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu, nghiêm túc trong thực hiện Chỉ thị 27...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên, song chủ yếu là do ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu còn nặng nề, tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường hay lối suy nghĩ “đời người chỉ cưới có một lần”... Trong khi đó, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong hướng dẫn, tổ chức, quản lý hoạt động việc cưới, việc tang, lễ hội còn thiếu chặt chẽ, thậm chí buông lỏng. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện Chỉ thị 27...

Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nét đẹp văn hóa, vì Thủ đô văn minh, hiện đại, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước đưa Chỉ thị 27 vào cuộc sống. Những nội dung Chỉ thị 27 đã được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả của thành phố; được điều chỉnh một cách phù hợp tình hình thực tế với sự ra đời của Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 27-4-2012 của UBND TP Hà Nội về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn TP Hà Nội. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đã được nhân lên, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong từng làng, xóm, tổ dân phố tại khắp 30 quận, huyện, thị xã.

Tuy nhiên, để việc thực hiện Chỉ thị 27 thực chất hơn, bền vững hơn vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trước hết, cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp và đáp ứng yêu cầu hiện nay; đồng thời, có chế tài xử lý vi phạm đủ mạnh. Các cấp ủy, chính quyền cần có thêm những cách làm mới, hay, hiệu quả song song với hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cũng như phát hiện và xử lý cương quyết vi phạm. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng phải coi việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27 là nhiệm vụ quan trọng; định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời đề ra biện pháp phù hợp với từng khu vực cụ thể.

Điều quan trọng nữa là ý thức của mỗi người dân, gia đình. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục sẽ tạo ra sự thay đổi, điều chỉnh về mặt nhận thức, quan niệm nơi mỗi người. Bởi lẽ, chỉ khi nào bản thân mỗi người dân, gia đình nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh thì họ mới chấp hành một cách tự giác và qua đó vận động, tuyên truyền người thân thực hiện, tạo ra những thay đổi thực chất hơn, bền vững hơn.
Đình Hiệp
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo