Nhu cầu tự thân

Luận Bàn & Hành Động | 06:58 Thứ Ba ngày 15/05/2018
(HNM) - “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trên bình diện cả nước, từ đợt sinh hoạt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân, tập thể với những cách làm hay, cách làm mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

Với Đảng bộ Hà Nội, kết quả qua hai năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những điểm nhấn đáng chú ý. Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thủ đô. Các phong trào thi đua lao động, sản xuất, sáng kiến, sáng tạo lan tỏa rộng rãi, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Dù vậy, nhìn lại, vẫn có những điều khiến chúng ta chưa thể hài lòng, khi trên thực tế, một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, thụ động, trông chờ vào cấp trên; chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Có đơn vị, cơ sở triển khai có lúc thiếu chiều sâu, ít hiệu quả thực tế, đồng thời cũng chưa có sự sáng tạo, đột phá như mong muốn...

Phân tích một cách hệ thống, chỉ qua tên gọi, có thể nhận thấy đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, ở mỗi giai đoạn đều có những đặc điểm, đặc thù với yêu cầu khác nhau: Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TƯ về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 03-CT/TƯ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) bổ sung những nội hàm mới đưa công việc này trở thành tự giác, thường xuyên, chất lượng cao hơn gắn liền với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đó cũng là để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nội hàm mới, yêu cầu mới và cả những bất cập, hạn chế bộc lộ trong quá trình tổ chức thực hiện cho thấy, nhiều nhiệm vụ cần được thực hiện tốt hơn để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa.

Trước hết, đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, qua đó xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập, làm theo Bác Hồ ở các cấp ủy đảng. Tiếp đến là thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, những biểu hiện hình thức, phong trào, lơ là hay thực hiện qua loa, hời hợt cần được kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời...

Điều quan trọng hơn hết, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần và phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết và đặc biệt quan trọng là đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhu cầu tự thân đó rất đỗi thiêng liêng và hết sức đáng tự hào với mỗi đảng viên nói riêng, người dân Việt Nam nói chung.
Bình Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo