Tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

Suy ngẫm đầu tuần | 06:49 Thứ Hai ngày 13/11/2017
(HNM) - 87 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có đóng góp vô cùng tích cực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bất cứ giai đoạn nào, với các tên gọi khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều khẳng định được vai trò quan trọng của mình.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thời cơ là thách thức lớn không hề nhỏ, đòi hỏi sự vận động, đổi mới đồng bộ, toàn diện và Mặt trận Tổ quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Trước yêu cầu mới, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành 2 quyết định quan trọng khẳng định vai trò và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc phát huy ưu thế, tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cụ thể, Quyết định số 217-QĐ/TƯ ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TƯ ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền. Điều đó cho thấy, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng và đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân để xây dựng đất nước.

Đáp lại sự quan tâm đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã rất nỗ lực, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ, diễn ra ngày 17-5-2017, đánh giá Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã rất quyết tâm, chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai hoạt động giám sát ở cấp trung ương về các vấn đề có ý nghĩa cấp bách, như: Chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; an toàn thực phẩm; cải cách hành chính...

Tại tất cả 63 tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền triển khai giám sát, góp ý theo yêu cầu thực tế tình hình tại địa phương. Trong 3 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã chủ trì gần 57 nghìn cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề liên quan thiết thực đến cuộc sống người dân, như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; bố trí tái định cư, tạm cư; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Sự vào cuộc tích cực, kịp thời của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần giải quyết hiệu quả những “điểm nóng”, những vấn đề bức xúc xã hội,...

Kết quả đạt được là rất tích cực, nhưng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc vẫn còn hạn chế, như: Lúng túng trong việc chọn nội dung giám sát, tính phản biện còn thấp, kỹ năng cán bộ chưa tốt, việc theo dõi thực hiện khắc phục sau giám sát chưa sát sao,... Như vậy, có thể thấy “kiểu làm mặt trận”, thậm chí ngại va chạm, dĩ hòa vi quý vẫn tồn tại nên hiệu quả chưa như ý. Đây là vấn đề đáng phải suy nghĩ nghiêm túc và sớm tìm ra giải pháp khắc phục, không phụ niềm tin của Đảng, kỳ vọng của nhân dân.

Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Để đưa đất nước tiến bước vững chắc trên con đường hội nhập, “hòa nhập mà không hòa tan”, với những kết quả tích cực sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đang tiếp tục có những đổi mới, cải cách cả về kinh tế, chính trị, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội XII và các hội nghị trung ương gần đây của Đảng. Tại các văn kiện này, Đảng ta đều quan tâm, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nêu rõ: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội... Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Tại các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng cũng nhấn mạnh tới vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Đây là những nhiệm vụ không đơn giản và để hoàn thành đòi hỏi các cấp Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ, tổ chức, cách thức hoạt động. Ngoài những biện pháp, giải pháp được đề ra tại hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ, đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội diễn ra tháng 6-2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phải khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hànhTrung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tăng cường phối hợp giữa công tác mặt trận, đoàn thể với các cơ quan; tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp,...

Không ít cán bộ mặt trận ở cơ sở đã cao tuổi, có kinh nghiệm công tác, nhưng như vậy chưa đủ, nhất là trong áp lực của Cách mạng công nghiệp 4.0. Không thể giám sát hiệu quả nếu năng lực, trình độ cán bộ hạn chế, không theo kịp yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Khi thực sự quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, chất lượng cán bộ, chắc chắn Mặt trận Tổ quốc sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống 87 năm đầy vinh quang, tự hào.
Mai Lâm
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo